Analýzy

Metodika hodnotenia verejných obstarávateľov a obstarávateľov T-index

Úvod do hodnotenia

Projekt  TRANSPAREX (informačný systém „TRANSPAREX“, ďalej len ako TRANSAPREX alebo „IS TRANSPAREX“) sa zameriava na zhromažďovanie a analýzu dát z oblasti verejného obstarávania.

Vďaka špičkovým odborníkom z oblasti verejného obstarávania bola vytvorený úplne nová metodika analýzy výkonnosti verejných obstarávateľov/obstarávateľov a nimi realizovaných zákaziek.

Doterajšie snahy o hodnotenie verejných obstarávateľov/obstarávateľov (napr. zindex.sk) 
boli konfrontované so získanou množinou reálnych dát. Overením dostupných štatistických resp. hodnotiacich metód (zindex.sk) bolo zistené, že v  doterajších hodnoteniach nie sú kvalitatívne a kvantitatívne výpočty hodnotenia kvality verejných obstarávateľov/obstarávateľov realizované s dostatočnou výpovednou hodnotou. Overenie doterajších hodnotiacich metód
(zindex.sk) preukázalo existenciu takých nedostatkov, vďaka ktorým nebolo možné doterajšie hodnotenia považovať za objektívne.

Na základe týchto zistení boli odborníkmi z IS TRANSPAREX navrhnuté nové metodické riešenia hodnotenia výkonnosti verejných obstarávateľov/obstarávateľov.

Výkonnosť verejných obstarávateľov/obstarávateľov možno na základe pozorovania ich dlhodobého správania a dosahovaných výsledkov.

Každý proces verejného obstarávania má svoje špecifiká, ktoré treba pri analýzach zohľadniť. Pri výpočte bodového hodnotenia je nevyhnutné vziať do úvahy dosahované výsledky pri porovnaní hodnôt celkového priemeru porovnávaných veličín.

Zodpovedný verejný obstarávateľ/obstarávateľ je charakterizovaný snahou o dosiahnutie čo najväčšej hospodárskej súťaže so zachovaním transparentnosti procesu verejného obstarávania a dosahovaním optimálnych výsledkov.

Pre toto hodnotenie je rozhodujúca najmä kvalita prípravnej fázy verejného obstarávania, ktorá spočíva v správnom určení predpokladanej hodnoty zákazky a optimálnom nastavení podmienok účasti, ktoré pôsobia ako faktor čiastočne obmedzujúci počet potenciálnych uchádzačov, ktorí budú schopní predložiť ponuku.

Hodnotenie výkonnosti verejných obstarávateľov/obstarávateľov môže pomôcť zvyšovať kvalitu riadenia procesov vo vnútri organizácie, identifikovať silné a slabé stránky v príprave a realizácii procesov verejného obstarávania a zlepšiť výkonnosť jednotlivých procesov na základe
merateľných ukazovateľov.

Verejne dostupné hodnotenie zároveň zvyšuje všeobecné povedomie o spoločenskej  zodpovednosti vyplývajúcej z nakladania s verejnými zdrojmi. Pri hodnotení sú identifikované aj zákazky s najlepšími dosahovanými hodnoteniami. Týmto je umožnené všetkým verejným
obstarávateľom/obstarávateľom nájsť príklady dobrej praxe pre potreby inšpirácie pri nimi pripravovaných verejných obstarávaniach.

Pre výpočet hodnotenia boli čerpané dáta o všetkých verejných obstarávaniach, ktoré boli ukončené v roku 2021 a obsahujú informácie o procesoch verejného obstarávania realizovaných vyhlásením vo vestníku verejného obstarávania, elektronickom kontraktačnom trhovisku a zákazkách s nízkou hodnotou.

V rámci hodnotenia boli vybrané a vypočítané nasledovné ukazovatele:

T-index1 – Hodnotenie hospodárskej súťaže (počet predložených ponúk)

T-index2 – Priemerné úspory vo verejnom obstarávaní

T-index3 – Priemerná dĺžka procesu verejného obstarávania

T-index4 – Spoľahlivosť verejného obstarávateľa/obstarávateľa

T-index5 – Pochybenia v procese verejného obstarávania

T-index6 – Koncentrácia dodávateľov

T-index7 – Reputačné riziko dodávateľov

T-index8 -Reputačné riziko verejných obstarávateľov /obstarávateľov

Výsledné bodové hodnotenie je určené váženým priemerom ako:

Zdroje dát

Pre potreby analýzy výkonnosti verejných obstarávateľov/obstarávateľov boli spracované všetky verejné obstarávania, ktoré boli riadne ukončené alebo zrušené v roku 2021.

Zdrojom dát je vestník verejného obstarávania, v ktorom sú uverejňované nadlimitné a podlimitné zákazky a informácie o zmluvách uzatvorených prostredníctvom zákaziek s nízkou hodnotou.

Celkový počet spracovaných zákaziek za rok 2021 bol 188 954.

Navrhnuté analýzy hodnotenia boli vypracované so zreteľom na praktické skúsenosti v oblasti verejného obstarávania a  v maximálnej miere  objektivizujú výkonnosť verejných obstarávateľov a obstarávateľov na základe hodnotenia reálnych dát.

Výsledné hodnotiace známky

Výsledné hodnotenie výkonnosti verejných obstarávateľov a obstarávateľov bolo definované v stupnici:

A+       „Veľmi zodpovedný obstarávateľ – verejný obstarávateľ/obstarávateľ, ktorý v celkovom hodnotení dosiahol úroveň 75 a viac bodov.

Charakteristika hodnotenia A+:

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ dosahuje vysoko nadpriemerné výsledky v ním realizovaných procesoch verejného obstarávania. V jeho súťažiach sa vyskytuje nadpriemerný počet uchádzačov, vďaka čomu sú dosahované nadpriemerné úspory. Súťaže od vyhlásenia po podpis zmluvy sú realizované bez časového zdržania. Zákazky sú nastavené tak, že je zabezpečená riadna hospodárska súťaž. Uchádzači nie sú vylučovaní vôbec alebo len ojedinele. Skoro všetky vyhlásené zákazky sa podarí riadne dokončiť a porušenie zákona o verejnom obstarávaní u týchto verejných obstarávateľov/obstarávateľov nie je bežné. Zákazky vyhrávajú firmy, ktoré sú na trhu etablované a pôsobia dlhodobo. Zákazky vyhráva ten istý dodávateľ len ojedinele.

V prípade verejného obstarávateľa/obstarávateľa s hodnotením A+ nehrozí žiadne reputačné ani ekonomické riziko súvisiace s procesom verejného obstarávania.

A         „Zodpovedný obstarávateľ“  – verejný obstarávateľ/obstarávateľ, ktorý v celkovom hodnotení dosiahol úroveň 60-75 bodov.

Charakteristika hodnotenia A:

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ dosahuje nadpriemerné výsledky v ním realizovaných procesoch verejného obstarávania. V jeho súťažiach sa vyskytuje mierne nadpriemerný počet uchádzačov, vďaka čomu sú dosahované mierne nadpriemerné úspory. Súťaže od vyhlásenia po podpis zmluvy sú realizované v priemernej dĺžke. Zákazky sú nastavené tak, že je zabezpečená riadna hospodárska súťaž. Uchádzači sú vylučovaní z procesu verejného obstarávania menej často. Väčšinu vyhlásených zákaziek sa podarí riadne dokončiť a porušenie zákona o verejnom obstarávaní u týchto verejných obstarávateľov/obstarávateľov nie je bežné. Zákazky vyhrávajú firmy, ktoré sú na trhu etablované a pôsobia dlhodobo. Koncentrácia dodávateľov je stále zabezpečená na úrovni, ktorá nezvyšuje reputačné riziko obstarávateľov.

B         „Obstarávateľ s priemernou zodpovednosťou – verejný obstarávateľ/obstarávateľ, ktorý v celkovom hodnotení dosiahol úroveň 40-60 bodov.

Charakteristika hodnotenia B:

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ dosahuje priemerné výsledky v ním realizovaných procesoch verejného obstarávania. V jeho súťažiach sa vyskytuje priemerný počet uchádzačov, vďaka čomu sú dosahované aj priemerné úspory. Súťaže od vyhlásenia po podpis zmluvy sú realizované v priemernej dĺžke. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ nenastavuje podmienky účasti v zákazkách s dôrazom na zvýšenú hospodársku súťaž, ale zároveň je v súťažiach predkladaných viacero ponúk. uchádzači sú vylučovaní z procesu verejného často. Zákazky sú po ich vyhlásení rušené skoro v polovici prípadov. Porušenia zákona o verejnom obstarávaní sa vyskytujú vo zvýšenej miere. Zákazky vyhrávajú firmy, ktoré sú na trhu etablované a pôsobia dlhodobo ale môžu sa vyskytnúť aj dodávatelia bez predchádzajúcich podnikateľských skúseností. Verejnému obstarávateľovi sa odporúča prijatie opatrení na diverzifikáciu ekonomického rizika spojeného s koncentráciou dodávateľov.

C         „Obstarávateľ so zníženou zodpovednosťou – verejný obstarávateľ/obstarávateľ, ktorý v celkovom hodnotení dosiahol úroveň 30-40 bodov.

Charakteristika hodnotenia C:

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ dosahuje priemerné až podpriemerné výsledky v ním realizovaných procesoch verejného obstarávania. V jeho súťažiach sa vyskytuje mierne priemerný až podpriemerný počet uchádzačov, vďaka čomu sú dosahované priemerné až podpriemerné úspory. Súťaže od vyhlásenia po podpis zmluvy sú realizované v  podpriemernej dĺžke. Hospodárska súťaž vyplývajúca z priemerného počtu zúčastnených uchádzačov nevykazuje pozitívne hodnoty. Verejný obstarávateľ nastavuje podmienky súťaže náročne, čoho výsledkom je časté vylučovanie uchádzačov. Vyhlásené zákazky sú často rušené a porušenie zákona o verejnom obstarávaní u týchto verejných obstarávateľov/obstarávateľov nie je výnimočné. Zákazky vyhrávajú firmy, ktoré sú na trhu etablované a pôsobia dlhodobo. Koncentrácia dodávateľov je stále zabezpečená na úrovni, ktorá nezvyšuje reputačné riziko obstarávateľov.

D         „Obstarávateľ s veľmi nízkou zodpovednosťou – verejný obstarávateľ/obstarávateľ, ktorý v celkovom hodnotení dosiahol úroveň menej než 30 bodov.

Charakteristika hodnotenia D:

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ dosahuje podpriemerné výsledky v ním realizovaných procesoch verejného obstarávania. V jeho súťažiach sa vyskytuje mierne podpriemerný počet uchádzačov alebo v zákazkách nie je žiadna úroveň súťaže, t.j. ponuku predkladá zväčša len jeden uchádzač. V takýchto zákazkách sú dosahované minimálne úspory. Súťaže od vyhlásenia po podpis zmluvy sú realizované v nepriemernej dĺžke čo zvyšuje ekonomické riziko vyplývajúce z doby medzi vyhlásením súťaže a realizáciou zákazky v kontexte inflácie. Verejný obstarávateľ nastavuje podmienky súťaže náročne, čoho výsledkom je veľmi časté vylučovanie uchádzačov. Väčšinu vyhlásených zákaziek sa nepodarí riadne dokončiť a porušenie zákona o verejnom obstarávaní u týchto verejných obstarávateľov/obstarávateľov je bežné. Zákazky vyhrávajú nevyhrávajú firmy, ktoré by boli na trhu etablované dlhodobo. Koncentrácia dodávateľov je vysoká a ich výber výrazne zvyšuje reputačné riziko obstarávateľov.

X         „Nehodnotený obstarávateľ“  – verejný obstarávateľ/obstarávateľ, ktorý sa v celkovom hodnotení neumiestnil z dôvodu nerealizovania žiadnych verejných obstarávaní

Charakteristika hodnotenia X

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ v hodnotenom období nerealizoval dostatočný počet súťaží aby mohli byť objektívne vyhodnotené a porovnané s inými verejnými obstarávateľmi/obstarávateľmi

Metodika výpočtu jednotlivých ukazovateľov:

 

Čo nehodnotíme a prečo

 

Nehodnotíme konzistentnosť lehoty na predkladanie ponúk, ktorá spočíva v počte redakčných opráv uskutočnených v lehote na predkladanie ponúk.

Redakčnými opravami zverejnených oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo výziev na predkladanie ponúk verejní obstarávatelia/obstarávatelia oznamujú zmenu/opravu podmienok uvedených v pôvodnom oznámení/výzve, alebo zmenu lehoty na predkladanie ponúk.

Tieto úkony nie je potrebné považovať za negatívne javy v procese verejného obstarávania. Naopak, ak verejný obstarávateľ/obstarávateľ umožní vzájomnú komunikáciu so záujemcami vo verejnom obstarávaní, tí ho môžu upozorniť na nedostatky v zadávacích podmienkach. Opravou chýb, doplnením chýbajúcich informácií alebo prijatím žiadostí o nápravu dochádza k úprave pôvodných podmienok s cieľom zabezpečenia čestnej hospodárskej súťaže.

Nehodnotíme využitie multikriteriálnych kritérií na vyhodnotenie ponúk. Výber dodávateľa aj na základe iných kritérií, ako je cena, nepredstavuje záruku získania lepšieho dodávateľa alebo kvalitnejšej dodávky tovarov/služieb/prác, ktoré sú predmetom verejného obstarávania. Podľa štatistických ukazovateľov nie je relevantný rozdiel v dĺžke trvania procesu verejného obstarávania, v počte predložených ponúk, dosahovaných úsporách alebo v následných dodatkoch k zmluvám týkajúcich sa úpravy ceny. Keďže využitie multikritérií nemá relevantný pozitívny alebo negatívny dopad na proces verejného obstarávania, ich štatistické hodnotenie nemá vplyv na hodnotenie výkonnosti verejných obstarávateľov/obstarávateľov.

V rámci multikriteriálneho hodnotenia ponúk sme vykonali kontrolu všetkých procesov verejných obstarávaní, ktoré nehodnotili ponuky len na základe ceny. Výsledkom nebola identifikácia takých zákaziek, ktoré by multikritériá používali takým pozitívnym spôsobom, ktorý by si vyžadoval kladné hodnotenie za zavedenie takéhoto systému hodnotenia ponúk. Nižšie prikladáme zoznam všetkých identifikovaných typov kritérií, ktoré boli použité v zákazkách realizovaných v rokoch 2014-2021

Využitie elektronickej aukcie – Elektronická aukcia nebola na základe štatistických analýz dokázaná ako nástroj dosahovania vyšších úspor alebo zvyšovania transparentnosti vo verejnom obstarávaní. V rámci výpočtu úspor, t. j. rozdielu medzi predpokladanou hodnotou zákazky a výškou cenovej ponuky úspešného uchádzača sa elektronické aukcie ukazujú ako menej efektívny nástroj oproti súťažiam, v ktorých elektronická aukcia nebola použitá. Využitie elektronickej aukcie nie je možné považovať ani za negatívny prvok vo verejnom obstarávaní, ale ani za výrazne efektívny nástroj.

Podiel verejných zákaziek na celkových nákupoch verejných obstarávateľov/obstarávateľov nie je pre hodnotenie výkonnosti verejných obstarávateľov/obstarávateľov relevantná veličina. Verejní obstarávatelia/obstarávatelia sú povinní postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak sa na investície tento zákon vzťahuje. Nákupy, ktoré zákonu o verejnom obstarávaní nepodliehajú, nie je možné považovať za obchádzanie alebo porušenie zákona. Zároveň, z ekonomických ukazovateľov vyplývajúcich z účtovných závierok subjektov verejnej správy nie je možné určiť, či verejný obstarávateľ/obstarávateľ realizoval nákupy, ktoré mali podliehať zákonu o verejnom obstarávaní.

Využitie priamych rokovacích konaníuzatváranie zmlúv na základe výnimiek podľa § 1 zákona o verejnom obstarávaní predstavuje priame obmedzenie čestnej hospodárskej súťaže. Tieto „nesúťažné“ postupy však podliehajú prísnej kontrole zákona o verejnom obstarávaní a môžu byť použité len v odôvodnených prípadoch.

V rokoch 2020-2021 bolo vzhľadom na pandemické obdobie realizované zvýšené množstvo priamych rokovacích konaní za účelom zabezpečenia ochranných zdravotníckych pomôcok. Z tohto dôvodu nie je objektívne vhodné hodnotiť negatívne využívanie postupov priameho rokovacieho konania.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...