TRANSPAREX. zverejnil rebríček Zodpovedných verejných obstarávateľov 2022

TOP ZODPOVEDNÝM VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM JE KANCELÁRIA ÚSTAVNÉHO SÚDU SR 30. október 2023, BratislavaPortál TRANSPAREX. zverejnili rebríček Zodpovedný obstarávateľ 2022, v ktorom zhodnotil verejných obstarávateľov za uplynulý rok. TOP verejným obstarávateľom sa stala Kancelária Ústavného súdu SR. V prvej desiatke je aj Slovenská inovačná a energetická agentúra, obec Široké či Horská záchranná služba. Analytici portálu TRANSPAREX. …

Matúš Džuppa: TOP Zodpovedným obstarávateľom 2022 je Kancelária Ústavného súdu SR, vo verejnom obstarávaní však máme stále čo zlepšovať

V TRANSPAREX. sme tento rok znova zverejnili rebríček Zodpovedný obstarávateľ, v ktorom sme hodnotili verejných obstarávateľov za rok 2022. Víťazom rebríčka sa za uplynulý rok stala Kancelária Ústavného súdu SR. V rámci hodnotenia zodpovedných obstarávateľov sme zaznamenali nárast konkurencie, čo je pozitívny dôsledok zmeny zákona o verejnom obstarávaní. Matúš Džuppa, odborník na verejné obstarávanie, však upozorňuje aj na …

UMELÁ INTELIGENCIA AKO NÁSTROJ NA ODHAĽOVANIE KARTELOV NA SLOVENSKU

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M. Využívanie umelej inteligencie v oblasti identifikácie dohôd obmedzujúcich súťaž predstavuje významný technologický pokrok. Skríningové testy predstavujú výrazné zlepšenie ochrany hospodárskej súťaže a zlepšenie konkurenčného prostredia. Ochrana hospodárskych záujmov využitím umelej inteligencie je uplatniteľná nielen v oblasti verejného obstarávania, ale aj v súkromnej sfére. O negatívnych účinkoch kartelových dohôd existuje množstvo analýz v ekonomickej aj právnej literatúre. Pravdepodobný …

Viete, komu patrí veľká časť Slovenska? Okrem štátnych subjektov, sú vlastníkmi pôdy aj cirkev a súkromné firmy

V TRANSPAREX. sme sa pozreli na to, ktoré subjekty patria medzi najväčších vlastníkov pôdy na Slovensku. Okrem Slovenskej republiky a štátnych Lesov SR, medzi nich patrí aj Rímsko-katolícka cirkev a spomedzi súkromných subjektov dve rakúske spoločnosti. Prečítajte si, ako sa správajú k lesu súkromní verzus štátni hospodári. Kataster nehnuteľností obsahuje viac než 29 miliónov záznamov všetkých evidovaných vlastníkov na …

Matúš Džuppa: V rebríčku najlepších verejných obstarávateľov viedli aj nemocnice a samosprávy obcí, kraje majú stále čo dobiehať

Portál TRANSPAREX. zverejnil rebríček hodnotenia verejných obstarávateľov za rok 2021. Analytici zhodnotili verejné súťaže 3904 inštitúcií, medzi nimi samosprávy, kraje, univerzity, nemocnice a všetky štátne inštitúcie, ktoré narábajú s verejnými financiami. Matúš Džuppa, zakladateľ portálu, hovorí, čo rebríček vypovedá o stave verejného obstarávania na Slovensku a ktoré subjekty obstarávali najlepšie.  Portál TRANSPAREX. nedávno zverejnil rebríček hodnotenia verejných obstarávateľov za …

Metodika hodnotenia verejných obstarávateľov a obstarávateľov T-index

Úvod do hodnotenia V TRANSPAREX. sme navrhli a vytvorili  metodiku na analýzu verejných obstarávateľov a nimi realizovaných zákaziek. Jej výsledkom je aj hodnotenie Zodpovedný obstarávateľ, ktoré zverejňujeme každý rok na jeseň. Prečo hodnotenie Zodpovedný obstarávateľ? Verejne dostupné hodnotenie Zodpovedný obstarávateľ pomáha zvyšovať povedomie o spoločenskej  zodpovednosti, ktorá vyplýva z hospodárneho nakladania s verejnými zdrojmi. Zodpovedného verejného obstarávateľa charakterizuje …

Všeobecné metodické usmernenie č. 7-2022

Podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je: prezident Slovenskej republiky, člen vlády, vedúci ústredného orgánu …

Vyhodnotenie mimoriadne nízkej ponuky z pohľadu verejného obstarávateľa

Inštitút mimoriadne nízkej ponuky (ďalej len „MNP“) je pri vyhodnocovaní ponúk jedným z tých úkonov, ktoré si vyžadujú zo strany verejného obstarávateľa zvýšené nároky na kvalitu členov komisie na vyhodnotenie ponúk. Pri MNP je vyhodnocovaná ponuka ako celok a do úvahy musí komisia brať aj také okolnosti, informácie a dôkazy, ktoré nie sú priamo súčasťou ponuky. V tomto článku …

Databáza jednotkových cien IT služieb

PhDr. Matúš Džuppa, LL. M. Inštitút digitálnych a rozvojových politík (ďalej len „IDRP“) Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI“) publikoval v decembri 2020 výstup pracovnej úlohy, ktorej cieľom bolo vytvoriť a pravidelne aktualizovať databázu jednotkových cien IT prác, tovarov a služieb, pričom výsledkom je vyhodnotenie priemerných sadzieb za človekodeň jednotlivých rolí …

Dodatkovanie k zmluve môže slušne navýšiť cenu zákazky. Viete, komu sa to podarilo najviac?

V médiách sa často píše o tom, ako sa formou rôzneho dodatkovania niekoľkonásobne zvyšuje vysúťažená suma zákazky. Človek by mal pocit, že je to úplne bežná prax. Na to, aká je realita, sme sa pozreli v našom systéme TRANSPAREX. Zaujímali nás zákazky, pri ktorých sa dodatkami podarilo najviac zvýšiť cenu i tie s najvyšším počtom dodatkov. Urobiť dodatok k zmluve už …