Analýzy

Matúš Džuppa: V rebríčku najlepších verejných obstarávateľov viedli aj nemocnice a samosprávy obcí, kraje majú stále čo dobiehať

Portál TRANSPAREX. zverejnil rebríček hodnotenia verejných obstarávateľov za rok 2021. Analytici zhodnotili verejné súťaže 3904 inštitúcií, medzi nimi samosprávy, kraje, univerzity, nemocnice a všetky štátne inštitúcie, ktoré narábajú s verejnými financiami. Matúš Džuppa, zakladateľ portálu, hovorí, čo rebríček vypovedá o stave verejného obstarávania na Slovensku a ktoré subjekty obstarávali najlepšie.

 Portál TRANSPAREX. nedávno zverejnil rebríček hodnotenia verejných obstarávateľov za rok 2021. Čo nám tento rebríček ukázal?

Portál TRANSPAREX. slúži na analýzu dát vo verejnom obstarávaní. Úspešne ho dnes využívajú firmy, verejní obstarávatelia, ale aj štát pri kontrole verejných obstarávaní. Keďže disponujeme najväčšou databázou informácií z oblasti verejného obstarávania, s našimi analytikmi sme sa rozhodli vyhodnotiť ukončené súťaže a vyzdvihnúť najlepších obstarávateľov.

V rámci rebríčka najlepších verejných obstarávateľov sme analyzovali všetkých verejných obstarávateľov, ktorí v roku 2021 ukončili aspoň jednu verejnú súťaž. Do finálneho hodnotenia postúpilo viac než 3 900 organizácií. Verejných obstarávateľov sme rozdelili do jednotlivých kategórií. Každý si tak vie porovnať, ktoré mesto/ obec, samosprávny kraj, nemocnica alebo škola obstarávali za uplynulý rok najlepšie. Výnimkou nie sú ani štátne podniky, ministerstvá a univerzity. Vytvorili sme nielen rebríček všetkých inštitúcií, ale porovnávali sme ich aj v rovnakom segmente. Tým je naše hodnotenie ešte transparentnejšie.

Aj týmto rebríčkom sa snažíme informovať obstarávateľov i verejnosť o tom, ako jednotlivé subjekty a inštitúcie narábajú s verejnými financiami a či hospodária efektívne. Vyzerá to tak, že aj v tejto oblasti máme na Slovensku stále čo zlepšovať.

Čo vás vo vašom rebríčku hodnotenia verejných obstarávateľov prekvapilo?

Prekvapil nás absolútny víťaz hodnotenia, ktorým je Ľubovnianska nemocnica, n.o. Oblasť verejného obstarávania v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach je dlhodobo kritizovaná. Ukazuje sa však, že práve tento segment obstaráva najlepšie.

Medzi najlepšími sa na 11. mieste sa umiestnila aj Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne. V TOP 50 najlepších verejných obstarávateľov za rok 2021 sa nachádza aj Nemocnica s poliklinikou, n.o. v Kráľovskom Chlmci. Na druhej strane treba povedať, že mnohé nemocnice a zdravotnícke zariadenia sa nachádzajú aj na chvoste a vidím tam ešte veľa možností na zlepšenie.

 V rebríčku si veľmi dobre vedú aj samosprávy miest a obcí. Medzi najlepšími desiatimi verejnými obstarávateľmi nájdeme až tri obce. V prvej trojke je napríklad Obec Mníchová Lehota. Keďže máme aj Školu obstarávania, môžeme konštatovať, že sú to práve samosprávy, ktoré dnes kladú na vzdelávanie svojich zamestnancov v oblasti verejného obstarávania najväčší dôraz.

Ako sa uplynulý rok darilo v realizovaní verejných súťaží samosprávam?

V celkovom hodnotení prevládali medzi najlepšími najmä obce. Je to pochopiteľné, keďže

obce zväčša realizujú jednoduchšie typy zákaziek a pri zložitých si väčšinou objednávajú služby externých firiem. Mestá zasa využívajú služby externých odborníkov v menšej miere a oblasť verejného obstarávania zabezpečujú najmä vlastnými zamestnancami.

Pozrime sa ešte bližšie na samosprávne kraje. Z rebríčka vyplýva, že najlepšie si viedol Úrad Trnavského samosprávneho kraja, čím to je?

V celkovom hodnotení sa medzi najlepšími umiestnili iba  dva kraje – Trnavský a Trenčiansky. Vzhľadom na objem financií, s ktorými kraje hospodária, to nie sú dobré správy. Najhoršie dopadol Úrad Košického samosprávneho kraja, ktorý získal hodnotenie „B“ a umiestnil sa až na 792. mieste medzi všetkými hodnotenými obstarávateľmi.

Úrad Trnavského samosprávneho kraja dosahuje veľmi dobré výsledky v hodnotení hospodárnosti. Tým, že otvára súťaže veľkému počtu dodávateľov, dosahuje nižšie výsledné ceny. Hospodárnosť kraja sa prejavuje aj v priemernej dĺžke trvania procesov verejného obstarávania. Čím kratšie súťaž trvá, tým reálnejšie sú ceny v predložených ponukách. V celkovom hodnotení sa však umiestnil až na 137. mieste, kým Trenčiansky kraj až na 200. mieste.

Z  3 904 hodnotených subjektov je to síce vynikajúci výsledok, ale stále je čo zlepšovať. Veríme, že samosprávne kraje na základe nášho hodnotenia zvýšia pozornosť, ako obstarávajú a otvoria verejné súťaže tak, aby sa ich mohlo zúčastňovať viac dodávateľov. 

V akom rozsahu sa obstarávalo v roku 2021? Vidíte v tejto oblasti rozdiel oproti predošlým rokom napríklad aj v dôsledku pandémie?

Táto otázka zaujímala aj nás. Keď v roku 2020 vypukla pandémia, výrazne sa zvýšil podiel priamych nákupov bez súťaže. Vzhľadom na pandemické opatrenia bol tento jav prirodzený. Z výsledkov hodnotenia je však zrejmé, že obdobie pandémie  výrazne zasiahlo do dĺžky trvania zákaziek alebo počtu podnikateľov, ktorí boli ochotní predložiť ponuky. V roku 2021, aj napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii bol zreteľný nárast kvality realizovaných zákaziek. Ich realizácia trvala kratšie, zúčastňovalo sa ich viac uchádzačov a dosahovali sa vyššie úspory. 

Rastie podľa vás počet inštitúcií, verejných obstarávateľov, ktorým záleží na transparentnom procese verejného obstarávania?

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zaznamenávame výrazný nárast v kvalitatívnych parametroch jednotlivých zákaziek. Budovanie profesionality vo verejnom obstarávaní má jednoznačne pozitívne výsledky.

Proces verejného obstarávania je administratívne a technicky veľmi náročný. Každý verejný obstarávateľ, ktorý získal hodnotenie A+ dosahuje výrazne nadpriemerné výsledky oproti ostatným verejným obstarávateľom. Je to spôsobené najmä kvalitou manažérskych procesov v organizácii a profesionalitou ľudí, ktoré im procesy verejného obstarávania zabezpečujú. V našom hodnotení získalo najlepšie hodnotenie A+ iba 229 verejných obstarávateľov.

Aký je pomer medzi transparentnými obstarávaniami a tými, ktorí hospodária na Slovensku neefektívne? Posúvame sa viac k férovosti?

Bohužiaľ, verejných obstarávateľov, ktorí získali podpriemerné hodnotenie „C“ a veľmi podpriemerné hodnotenie „D“ je až o 72% viac, než obstarávateľov s vysoko nadpriemerným hodnotením „A+“ a nadpriemerným hodnotením „A“.

Ako som už spomínal, hodnotením Zodpovedný obstarávateľ chceme predovšetkým odovzdať uznanie tým, ktorí sa snažia a dosahujú nadpriemerné výsledky. Verejní obstarávatelia, ktorí sa v rebríčku umiestnili na horšom mieste, získavajú dôležitú spätnú väzbu. Tá im pomôže zvýšiť dôraz na vzdelávanie svojich zamestnancov, prípadne využiť externých konzultantov. Veríme, že v budúcnosti bude získavať hodnotenie A+ stále viac verejných obstarávateľov na Slovensku.

Aká je úroveň verejného obstarávania v našej krajine oproti iným v zahraničí?

Možno vás to prekvapí, ale úroveň verejného obstarávania na Slovensku, nás najmä z pohľadu transparentnosti posúva na popredné miesto v Európskej únii. Vo väčšine štátov únie  sa ponuky, ani zápisnice z ich vyhodnotenia nezverejňujú vôbec. U nás môžeme práve aj vďaka týmto informáciám spätne skúmať  aj možný konflikt záujmov, overovať, aké cenové ponuky sú v súťažiach predkladané a kto s kým alebo proti komu súťaží.

Čo by ste odporučili samosprávam alebo aj jednotlivým inštitúciám ako expert na dáta a verejné obstarávanie?

V prvom rade, aby verejné inštitúcie kládli dôraz na profesionalitu ľudí realizujúcich verejné obstarávania a nebáli sa vyžívať expertov či už na poradenstvo alebo zabezpečenie celého procesu verejného obstarávania. Štátne orgány pri kontrole verejných obstarávaní využívajú rôzne informačné systémy. Túto možnosť už našťastie majú aj obstarávatelia. Určite odporúčame využiť všetky dostupné nástroje, aby boli súťaže transparentnejšie.

PROFIL

Matúš Džuppa je analytik, konzultant v oblasti verejného obstarávania a zakladateľ portálu TRANSPAREX. Ide o unikátnu databázu, ktorá kombinuje informácie zo všetkých verejne dostupných zdrojov o firmách a organizáciách a ktorú analytici pravidelne aktualizujú. Portál obsahuje ekonomické a právne informácie o právnických osobách a možnosť overovania konfliktu záujmov, majetkových a personálnych prepojení. Otvorenými dátami zároveň podporuje hospodársku súťaž pre lepšie podnikateľské prostredie na Slovensku a pomáha obstarávateľom získavať kvalitných dodávateľov. Matúš Džuppa pôsobí aj ako lektor v Škole obstarávania.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...