Pre jednotlivých účastníkov verejného obstarávania, t. j. tak pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov, ako aj pre uchádzačov je proces verejného obstarávania značnou finančnou a administratívnou záťažou. Ak je vyhlásené verejné obstarávanie v jeho procese zrušené, znamená to „zmarenú investíciu“ každého participanta.

Všetky zúčastnené strany investujú do prípravy verejného obstarávania alebo prípravy ponúk značné časové aj finančné kapacity. Z tohto dôvodu je veľmi dôležitá konzistentnosť správania sa verejného obstarávateľa/obstarávateľa tak, aby sa na jeho konanie mohli záujemcovia/uchádzači spoľahnúť. V prípade zrušeného procesu verejného obstarávania tak dochádza k negatívnemu javu, ktorý možno vyhodnocovať na základe pomeru vyhlásených a zrušených zákaziek.

Pre vyhodnotenie spoľahlivosti verejného obstarávania treba merať podiel zrušených zákaziek na celkovom počte vyhlásených zákaziek. Do štatistiky vstupujú len zákazky, ktoré boli vyhlásené zverejnením vo Vestníku verejného obstarávania.

Zákazky realizované cez EKS nebolo možné počas ich procesu zrušiť a pre zachovanie výpovednej hodnoty výpočtov nie je možné tieto zákazky štatisticky hodnotiť.

Rovnako do štatistík nie je možné zahrnúť zákazky s nízkou hodnotou, pre ktoré sú vo Vestníku verejného obstarávania vo forme súhrnných správ uvádzané len termíny uzatvorenia zmluvy. Informácie o zrušených alebo neukončených zákazkách s nízkou hodnotovou v sledovanom období nie sú k dispozícii a z tohto dôvodu ich nie je možné zaradiť do štatistického hodnotenia.

 

Vzorec výpočtu:

T-index4= Ø (100 – (∑Zr / ∑Zv) * 100)

Zv – všetky vyhlásené zákazky podlimitným a nadlimitným postupom vyhlásením vo vestníku verejného obstarávania (mimo ZsnH, mimo EKS) konkrétnym verejným obstarávateľom/obstarávateľom

Zr – všetky zrušené zákazky konkrétneho verejného obstarávateľa/obstarávateľa

Pre potreby získania hodnotenia v rozsahu hodnôt 0-100 bol vynásobený podiel pomeru odpočítaný od hodnoty 100.