Výkonnosť verejných obstarávateľov/obstarávateľov a ich schopnosť pristupovať k realizácii procesu verejného obstarávania s maximálnou mierou odbornosti je merateľná podľa dĺžky realizovaných súťaží. Neprimeraná dĺžka procesu verejného obstarávania predstavuje priame ekonomické riziko spočívajúce v neschopnosti plnenia predmetu zákazky za ponukovú cenu úspešného uchádzača. Nie je výnimočné, ak proces verejného obstarávania trvá niekoľko mesiacov, v extrémnych prípadoch až niekoľko rokov. Čím kratší časový úsek od vyhlásenia verejného obstarávania po uzatvorenie zmluvy s víťazným dodávateľom, tým je konanie verejného obstarávateľa/obstarávateľa považované za efektívnejšie.

Pre potreby analýzy sme rozdelili zákazky do 8 skupín:

  • nadlimitné zákazky financované z vlastných zdrojov tovary + služby,
  • nadlimitné zákazky financované z vlastných zdrojov práce,
  • nadlimitné zákazky financované zo štrukturálnych fondov tovary + služby,
  • nadlimitné zákazky financované zo štrukturálnych fondov práce,
  • podlimitné zákazky financované z vlastných zdrojov tovary + služby,
  • podlimitné zákazky financované z vlastných zdrojov práce,
  • podlimitné zákazky financované zo štrukturálnych fondov tovary + služby,
  • podlimitné zákazky financované zo štrukturálnych fondov práce.

Dĺžka trvania zákaziek realizovaných prostredníctvom Elektronického trhoviska a dĺžka trvania zákaziek s nízkou hodnotou nie sú predmetom hodnotenia.

Dôvod rozdelenia zákaziek na jednotlivé skupiny je rôzna priemerná doba trvania procesu verejného obstarávania pri nadlimitných a podlimitných zákazkách, zákazkách spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov alebo zákazkách financovaných z vlastných zdrojov ako aj zákazkách na obstaranie tovarov/služieb alebo stavebných prác.

Z tohto dôvodu je hodnotená doba trvania procesu verejného obstarávania samostatne podľa  jednotlivých druhov zákaziek:

*Zákazky financované z EŠIF – pre objektívne hodnotenie je potrebné vypočítať priemernú dobu trvania kontroly procesu verejného obstarávania kontrolnými orgánmi. Rozdiel medzi zákazkami rovnakého druhu, ktorý charakterizuje priemernú dĺžku trvania kontrol tretích strán, je nevyhnutné pripočítať  k minimálnej dobe trvania zákaziek financovaných z EŠIF.

Priemerná doba trvania zákazky je porovnávaná s hodnotou „Minimálna hodnotená doba trvania zákazky“.

Minimálna hodnotená doba trvania zákazky (x) je vypočítaná podľa nasledujúceho vzorca:

X = a + b + c + d

kde:

a = minimálna lehota na predkladanie ponúk (v prípade nadlimitnej zákazky 30 dní, v prípade podlimitnej zákazky na tovary a služby 12 dní a v prípade stavebných prác 20 dní odo dňa odoslania oznámenia na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania/v publikačnom vestníku),

b = 5 dní – čas potrebný na prípravu žiadosti o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v prípade, ak bol v ponuke predložený jednotný európsky dokument alebo čestné vyhlásenie,

c = 5 dní ako minimálna lehota na predloženie dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom,

d = 5 dní na vyhodnotenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk,

e = 11 dní ako minimálna lehota odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk po deň podpisu zmluvy a odoslania Oznámenia o výsledku verejného obstarávania na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania/v publikačnom vestníku.

K minimálnej hodnotenej dobe trvania zákazky boli pripočítané dni nevyhnutné na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, keďže objektívne nie je možné identifikovať to, v ktorých súťažiach bol tento inštitút využitý. K minimálnej lehote na predkladanie ponúk podľa jednotlivých postupov bolo pripočítaných spolu 26 dní ako najkratšia možná lehota na vyhodnotenie ponúk.

Zákazky financované z EŠIF – pre objektívne hodnotenie treba vypočítať priemernú dobu trvania kontroly procesu verejného obstarávania kontrolnými orgánmi. Rozdiel medzi zákazkami rovnakého druhu, ktorý charakterizuje priemernú dĺžku trvania kontrol tretích strán, je nevyhnutné pripočítať k minimálnej dobe trvania zákaziek financovaných z EŠIF.

Čiastkové hodnotenie podľa priemerného trvania zákazky:

Minimálna hodnotená doba trvania zákazky – Počet dní trvania s 100 % hodnotením – je vypočítaná podľa nižšie uvedeného vzorca

X = a+b+c+d

Počet dní trvania s 50 % hodnotením – je vypočítaný priemer trvania jednotlivých procesov verejných obstarávaní

Počet dní trvania s 50 % hodnotením – je rozdiel medzi Minimálnou hodnotenou doba trvania zákazky – Počet dní trvania s 100 % hodnotením a Počtom dní trvania s 50% hodnotením.

Pripočítaný rozdiel lehoty trvania výkonu kontroly – je počet dní, ktorý predstavuje rozdiel medzi zákazkami financovanými z vlastných zdrojov a zákazkami financovanými zo štrukturálnych fondov. Tento rozdiel predstavuje priemernú časovú lehotu potrebnú na administratívnu kontrolu po ukončení procesu verejného obstarávania a pred uzatvorením zmluvného vzťahu s úspešným dodávateľom.

Počet dní trvania s 0% hodnotením – predstavuje dvojnásobok Počtu dní trvania s 50% hodnotením. Každá zákazka je hodnotená samostatne, pričom v prípade ak je dĺžka realizácie procesu verejného obstarávania rovná alebo dlhšia než „Počet dní trvania s O% hodnotením“, zákazka je hodnotená nulovým počtom bodov.

Vzorec výpočtu:

Pri dosiahnutí  hodnoty Minimálnej hodnotenej dobe trvania zákazky alebo kratšej = 100%

V prípade ak zákazka trvala dlhšie než je uvedené v stĺpci „Počet dní trvania zákazky s 0 hodnotením“

T-index3 = Ø (Ø NTSV+ Ø NPV + Ø NTSF + Ø NPF + Ø PTSV + Ø PPV + Ø PTSF + Ø PPF)

Ø NTSV/ Ø NPV/ Ø NTSF/ Ø NPF/ Ø PTSV/ Ø PPV/ Ø PTSF/ Ø PPF = ((MIN – ØTz)/( MIN – MAX)) * 100

 

NTSV   – Nadlimitné zákazky financované z vlastných zdrojov tovary+služby

NPV     – Nadlimitné zákazky financované z vlastných zdrojov práce

NTSF   – Nadlimitné zákazky financované zo štrukturálnych fondov tovary + sužby

NPF     – Nadlimitné zákazky financované zo štrukturálnych fondov práce

PTSV   – Podlimitné zákazky financované z vlastných zdrojov tovary+sužby

PPV     – Podlimitné zákazky financované z vlastných zdrojov práce

PTSF    – Podlimitné zákazky financované zo štrukturálnych fondov tovary+sužby

PPF     – Podlimitné zákazky financované zo štrukturálnych fondov práceMIN – Počet predložených ponúk s 0 % hodnotením

Tz        – Trvanie zákazky v dňoch

MAX – Počet predložených ponúk so 100 % hodnotením