Koncentrácia dodávateľov predstavuje hodnotenie počtu zákaziek alebo finančného objemu zákaziek, ktoré verejný obstarávateľ/obstarávateľ zadá jednému dodávateľovi. Čím je nižšia koncentrácia dodávateľov, tým je preukázateľne lepšie zabezpečená čestná hospodárska súťaž. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ v súlade s princípom hospodárnosti rozdelením zákaziek medzi väčší počet rôznych dodávateľov znižuje ekonomické riziko spojené so zmluvným vzťahom s jedným dodávateľom. Zároveň je tým znížená závislosť verejného obstarávateľa/obstarávateľa od svojich dodávateľov.

T-idnex6a – Hodnotenie koncentrácie na základe finančného objemu zadaných zákaziek

Koncentrácia dodávateľov je hodnotená samostatne podľa podielu získaného objemu zákaziek k celkovému objemu vyhlásených zákaziek verejným obstarávateľom/obstarávateľom

T-index6a= 100-ø (100 * ∑Sd/∑So)

Sd – suma získanej  zákazky dodávateľa u konkrétneho verejného obstarávateľa/obstarávateľa vypočítané pre každú zákazku samostatne

So – suma všetkých získaných zákaziek obstarávateľa  vypočítané pre každú zákazku samostatne

T-idnex6b – Hodnotenie koncentrácie na základe počtu zadaných zákaziek. Koncentrácia dodávateľov je zároveň hodnotená podľa podielu počtu získaných zákaziek na celkovom počte vyhlásených zákaziek verejným obstarávateľom/obstarávateľom.

T-index6b= 100-ø (100 * ∑Pd/∑Po)

Pd – počet všetkých zákaziek konkrétneho dodávateľa získaných  u konkrétneho verejného obstarávateľa/obstarávateľa.  

Po – počet všetkých získaných zákaziek dodávateľa u konkrétneho verejného obstarávateľa/obstarávateľa vypočítané pre každú zákazku samostatne

Konečná hodnota koncentrácie dodávateľov je výsledkom priemeru koncentrácie objemu a koncentrácie počtu zákaziek.

Vzorec T-index6: