Zákonnou povinnosťou verejných obstarávateľov/obstarávateľov je určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Tá musí byť určená objektívnym a overiteľným spôsobom a hodnota zákazky musí byť aktuálna v čase vyhlásenia verejného obstarávania.

V závislosti od kvality prípravnej fázy verejného obstarávania, v ktorej sa určuje nielen predpokladaná hodnota zákazky, ale aj podmienky účasti alebo zmluvné podmienky, je definovaná úroveň hospodárskej súťaže.

Zároveň je verejný obstarávateľ/obstarávateľ povinný dodržiavať princíp hospodárnosti vo verejnom obstarávaní. Účelom tohto princípu je efektívne vynakladanie verejných zdrojov. Je teda povinnosťou verejného obstarávateľa/obstarávateľa nastaviť podmienky súťaže tak, aby sa súťaže mohli zúčastniť len tí najkvalitnejší dodávatelia, ale zároveň musí verejný obstarávateľ/obstarávateľ, za dodržania princípu hospodárnosti, šetriť verejné zdroje.

V hodnotení priemerných dosahovaných úspor sa zameriavame na výpočet rozdielu medzi predpokladanou hodnotou zákazky a víťaznou ponukou. Víťazná ponuka však nemusí byť najnižšia cenová ponuka predložená v súťaži. To môže nastať v prípade, keď verejný obstarávateľ/obstarávateľ ponuky s nízkou cenou vylúči alebo ponuky nehodnotí len na základe ceny. V takomto prípade je možné, že víťazný uchádzač ponúkne vyššiu cenu než konkurencia, avšak jeho ďalšie návrhy na plnenie kritérií budú pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa výhodnejšie .

Úspory vo verejnom obstarávaní sú samostatne počítané pre nasledujúce typy zákaziek:

  • nadlimitné a podlimitné zákazky zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania,
  • zákazky realizované cez Elektronický kontraktačný systém (ďalej aj „EKS“).

Zákazky s nízkou hodnotou nie sú hodnotené z hľadiska dosahovaných úspor, keďže verejní obstarávatelia informácie o týchto zákazkách zverejňujú vo forme súhrnných správ o zákazkách, v ktorých nie je uvádzaná predpokladaná hodnota zákazky alebo informácie o všetkých predložených ponukách. Súhrnná správa obsahuje len informácie o hodnote uzatvorenej zmluvy a identifikáciu dodávateľa.

Pre správne určenie metodiky výpočtu úspor pri zákazkách realizovaných cez EKS je nevyhnutné určiť pásmo špekulatívnych ponúk a tieto z hodnotenia vylúčiť.

Pri analýze predložených ponúk v rámci EKS vyplynulo, že výška úspešných ponukových cien lineárne klesá od 0 % rozdielu medzi ponukovou cenou a predpokladanou hodnotou zákazky až do 100 % rozdielu medzi predpokladanou hodnotou zákazky a víťaznou cenovou ponukou.

Znamená to, že uchádzači sú ochotní predkladať ponuky aj s nulovou cenou. Po detailnej analýze sme zistili, že uchádzači takýmto spôsobom dokážu obísť anonymitu súťaže realizovanej cez EKS. Po ukončení súťaže systém EKS de-anonymizoval účastníkov súťaže a uchádzač tak zistil, kto je verejným obstarávateľom/obstarávateľom a kto je jeho konkurencia.

Keďže je pri štatistickom hodnotení nevyhnutné eliminovať také súťaže, ktoré by neobjektívnymi výsledkami znehodnotili celkové hodnotenie výkonnosti verejných obstarávateľov/obstarávateľov, bolo nevyhnutné takéto súťaže z metodiky vylúčiť.

Z tohto dôvodu je pri hodnotení výkonnosti verejných obstarávateľov/obstarávateľov nevyhnutné vylúčiť z hodnotenia zákazky, v ktorých bola vypočítaná úspora viac než 50 % oproti predpokladanej hodnote zákazky.

Vzorec výpočtu:

Úv= ∑ Výťazná cena/ ∑ PHZ * 100

Úe =  ∑ Výťazná cena/  ∑ PHZ * 100

VÚ = ((ØÚv + ØÚe)/2) * 2

Úv – úspory v súťažiach vyhlásených vo vestníku verejného obstarávania

Úe – úspory v súťažiach realizovaných cez EKS

VÚ – vážené úspory

PHZ – predpokladaná hodnota zákazky

Hodnotené sú vážené úspory, výsledné hodnotenie predstavuje celkové % úspory ako súčet všetkých víťazných cien voči súčtu všetkých predpokladaných hodnôt zákazky. Hodnota je vynásobená 2, pričom maximálna známka hodnotenia je 100 a minimálna 0.

Ak žiadne z realizovaných zákaziek neboli na základe tejto metodiky hodnotené známkou, index T2 sa do celkového hodnotenia nezapočítaval.

Pri hodnotení dosahovaných úspor nerozlišujeme zákazky podľa CPV kódov alebo podľa druhov, alebo typov zákaziek. Finančná úspora je všeobecná veličina a verejný obstarávateľ/obstarávateľ je povinný v súlade s princípom hospodárnosti efektívne vynakladať finančné prostriedky bez ohľadu na typ obstarávaných tovarov/služieb/prác alebo bez ohľadu na zvolený postup.