Reputačné riziko dodávateľov spočíva v objektívnom vyhodnotení rizika na strane dodávateľov, ktoré spočíva v dĺžke ich existencie pred dátumom vyhlásenia procesu verejného obstarávania.

Ak zákazku získa hospodársky subjekt bez predchádzajúcich podnikateľských skúseností, vzniká reputačné riziko verejného obstarávateľa/obstarávateľa. Je spôsobené nedôverou v schopnosť hospodárskeho subjektu dodať predmet zákazky v požadovanej kvalite a v predpokladanom čase z dôvodu nedostatočných podnikateľských skúseností.

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ je povinný v procese verejného obstarávania dodržiavať aj princíp hospodárnosti. V súlade s týmto princípom je verejný obstarávateľ/obstarávateľ oprávnený využiť inštitút stanovenia podmienok účasti finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti vrátane primeraného určenia zmluvných podmienok takým spôsobom, aby bol z potenciálnych záujemcov vybraný najkvalitnejší dodávateľ. Ak zákazku získa hospodársky subjekt bez predchádzajúcich podnikateľských skúseností, môže vzniknuté reputačné riziko znížiť dôveru verejnosti ku konaniu verejného obstarávateľa/obstarávateľa.

Hodnotenie reputačného rizika spočíva v znižovaní hodnotiacej známky pre subjekty s dátumom založenia menej ako 12 mesiacov pred vyhlásením procesu verejného obstarávania. Známka je znižovaná o 10 bodov za každý mesiac pod 12 mesiacov pred mesiacom vyhlásenia procesu verejného obstarávania.

V prípade zákaziek s nízkou hodnotou je známka znižovaná o 5 bodov. Pri zákazkách s nízkou hodnotou ide o také zákazky, ktorých predpokladaná hodnota bola v hodnotenom časovom období na úrovni 70 000 eur bez DPH pre tovary a služby a 180 000 eur bez DPH stavebné práce. Vzhľadom na relatívne nízku finančnú hodnotu zákaziek s nízkou hodnotou ich pridelenie hospodárskemu subjektu bez predchádzajúcich podnikateľských skúseností nepredstavuje také reputačné riziko, ako je to v prípade zákaziek vyhlásených vo Vestníku verejného obstarávania.

V prípade zákaziek realizovaných prostredníctvom EKS verejný obstarávateľ/obstarávateľ nemal možnosť stanovenia podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti vrátane úpravy zmluvných podmienok. Zákazky boli realizované so zabezpečením plnej anonymity verejného obstarávateľa/obstarávateľa a uchádzačov. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ tak nemohol niesť reputačné riziko za realizáciu zákaziek, v ktorých sa tomuto riziku objektívne vyhnúť nemohol.

Vzorec výpočtu:

100b ak dodávateľ pôsobí na trhu viac než 12 mesiacov.

X = počet mesiacov existencie pred vyhlásením procesu verejného obstarávania. Za každý mesiac existencie právnickej osoby pod 12 mesiacov pred dátumom vyhlásenia procesu verejného obstarávania boli odpočítané body pomerným spôsobom.

Be – body za dĺžku existencie hospodárskeho subjektu pred dátumom vyhlásenia verejného obstarávania v mesiacoch vypočítanú pre každú zákazku samostatne

Dvo – dátum vyhlásenia (mesiac + rok)

Dzp – dátum vzniku podnikateľa (mesiac + rok)

X =Dvo – Dzp

Be = X * (100/12)

Tindex 7 = ØBe