Analýzy

Ako funguje štátny podnik LESY SR? Alebo prečo sú LESY SR jedným z najväčších obstarávateľom na Slovensku?

Ak ste čítali náš  blog o najväčších obstarávateľoch, tak vás možno prekvapilo, že ôsmym najväčším obstarávateľom na Slovensku je štátny podnik LESY Slovenskej republiky.  LESY SR patria medzi jedného z najväčších zamestnávateľov a predajcov dreva, ale že aj najviac nakupujú, nás trocha prekvapilo. Pozreli sme sa trochu na ich fungovanie.

LESY SR nakupujú služby v hodnote cca 100mil. ročne, čo z nich robí jedného z najväčších obstarávateľov. Na túto analýzu sme použili iba dáta z nášho systému www.transparex.sk a dáta z web stránky LESY SR.

Koľko štát dostáva z LESOV SR?

Lesy ako také nemajú za účel vytvárať zisk, ale najmä sa starať o naše spoločné bohatstvo – lesy. Na druhej strane by sa mohlo predpokladať, že pri obrovských objemoch vyťaženého dreva ročne ide významná časť z tržieb do štátneho rozpočtu. Z čísel z roku 2020 je zrejmé, že štát z Lesov SR vo forme priamych daní či dividend nedostane nič. Z výnosov bude odvedené DPH, čo štátny rozpočet poteší približne sumou 35 mil. EUR. Na druhej strane je časť zisku z roku 2020 tvorená výnosmi z EU fondov a dotácií (7 mil. EUR), na ktoré sa skladáme my všetci. Dokopy to robí 28 mil. EUR.

Otázkou je, či to stojí  za tie kamióny a vlaky naložené drevom. Je naozaj nutné predať drevo za 170 mil. EUR, použiť z toho 26 mil. EUR na pestovnú činnosť a zvyšok minúť na samotnú ťažbu a réžiu?

Ale pekne po poriadku. V našej analýze sa pozrieme podrobnejšie na celkové hospodárenie LESOV SR. K dnešnému dátumu je k dispozícii účtovná závierka za rok 2020. Výročná správa, ktorá obsahuje mnoho zaujímavých informácií, ešte nie je zverejnená, preto sme použili niektoré údaje za rok 2019.

Celkové hospodárenie LESOV SR

V roku 2020, LESY SR hospodárili nasledovne (údaje v mil EUR):

Pri výnosoch z vlastných produktov a služieb 190 mil. je dosiahnutie zisku 800 tisíc eur zaujímavá náhoda. Inými slovami, skoro celé tržby za predaj dreva sa použijú na mzdy a nákup externých služieb. Toto je jav, ktorý by sme mohli  očakávať pri obchodných firmách, ktoré fungujú s nízkou maržou. 

Prečo ale firma, ktorá pracuje s veľmi vysokou maržou, má taký nízky zisk? Pretože minie takmer všetko čo utŕži z predaja dreva, inými slovami, čím viac dreva predá, tým viac peňazí minie. 

Lesy SR majú trend stúpajúcich tržieb (s výnimkou roku 2019, kedy došlo k zníženiu predajných cien dreva) a klesajúcich ziskov. Efektivitu predávania dreva z verejne dostupných údajov analyzovať nevieme, keďže údaje o tendroch a zmluvách nie sú verejne dostupné. Aj preto sa vo zvyšku analýzy budeme venovať najmä nákupom.

Z výročnej správy sa môžeme dočítať ešte nasledovné doplňujúce údaje:

Poslaním LESOV SR je starať sa o les. Podľa výročnej správy minú LESY SR na pestovnú činnosť približne 26 mil. EUR ročne. Pestovná činnosť nie je preklep ale slovo, ktoré LESY SR používajú a zahŕňa to najmä náklady na „Obnovu lesa“ (7 mil. EUR) a “Prečistky“ (14 mil. EUR). Až 16 mil. EUR z týchto nákladov robia externe, a teda si na to prenajímajú cudzie subjekty.

Podobne je to s ťažbou, ktorá LESY SR stojí 114 mil. EUR, z čoho 57 mil. EUR bolo vykonaných externe. Tu je dôvod, prečo je štátny podnik  jedným z najväčších obstarávateľov – väčšinu jeho  základných činností za nich robia externí subdodávatelia, a teda rôzne firmy a živnostníci, ktoré sú na LESY SR naviazané.

 

Poďme sa teda pozrieť na to ako LESY SR obstarávajú.

Z grafu je vidieť kontinuálny nárast počtu vyhlásených súťaží. Pre pochopenie treba dodať, že od roku 2018 došlo k zmene zákonnej povinnosti zverejňovania zákaziek aj s nízkou hodnotou vo vestníku verejného obstarávania. Tieto zákazky sú od roka 2019 spracované aj v systéme TRANSPAREX.

Vývoj objemov znamená v akých hodnotách boli vysúťažené zákazky v danom roku. Tu vidieť, že k veľkému boomu zákaziek prišlo v roku 2018. Zákazky sa často týkali služieb za viaceré roky, poprípade nákupu investičného majetku, preto sa nedá úplne porovnať objem súťaží s ročným vývojom nakupovaných služieb.

Pozreli sme sa na 5 historicky najväčších zákaziek, ktoré LESY  SR od roku 2014 zrealizovali.

1.Najväčšia zákazka bola v roku 2016 a týkala sa „Nákupu pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet“. Tejto súťaže sa zúčastnil jeden záujemca Slovnaft, a.s. a službu „vysúťažil“ presne za jej predpokladanú hodnotu vo výške 30 mil. EUR.

Pre tých, ktorí nie sú zbehlí v terminológii verejného obstarávania, predstavuje predpokladaná hodnota zákazky sumu, ktorú organizácia odhadne na základe prieskumu alebo odborným odhadom pred tým ako prebehne súťaž.

2. Druhá najväčšia zákazka sa týkala obstarávnia Automatizovaného stacionárneho detekčného systému pre včasnú detekciu lesných požiarov (ASDS) z roku 2015. Tu medzi sebou súťažili dve firmy  GAMO a.s. a Aliter Technologies, a.s.. Firma GAMO, a.s. dala ponuku vo výške 23 mil. EUR, čo predstavuje 17% úsporu oproti predpokladanej hodnote zákazky. Firma GAMO, a.s. je poskytovateľom IT služieb, a zákazka s LESY SR bola ich suverénne najväčšia zákazka. Okrem toho poskytuje služby iným štátnym organizáciám ako Slovenské pošta, Agentúra rozvoja lodnej dopravy a iné.

3. Tretia najväčšia zákazka sa znova týka „Nákupu pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet“ tentoraz z roku 2019, kde znovu „súťažil“ Slovnaft, a.s. sám so sebou a ponúkol hodnotu 22,9 mil. EUR, čo je 1.7% zľava oproti predpokladanej hodnote zákazky.

4. Štvrtá zákazka sa týkala nákupu stravných lístkov z roku 2015, ktorú vyhrala spoločnosť UP Slovensko, s.r.o. za 10,7 mil. EUR. Presne takú istú ako bola očakávaná hodnota zákazky. Inými slovami, firma neposkytla žiadnu zľavu. V tejto súťaži boli traja uchádzači, ale ich ponuky LESY SR nezverejnili, aj keď to majú zo zákona povinné, takže nevieme akú cenu napokon ponúkli.

5. Piata zákazka bola z roku 2018 na „Priemyselné hnojivá, repelenty, feromóny a ostatné prípravky a materiály na pestovanie a ochranu lesných drevín“. Tu sa súťaže zúčastnil zase jeden záujemca, firma AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia, ktorá ponúkla zľavu 7% oproti PHZ 7.9 mil EUR. 

Ako vidíte, je úplne bežné, že zákaziek sa zúčastňuje jeden záujemca. Konkrétne v roku 2020 sa súťaží LESOV SR zúčastnilo v priemere 1.4 záujemcov.

Graf vývoja úspor Lesov SR  je nasledovný:

Pri úsporách nás zaujímalo, o koľko sa dokázala v rámci procesu verejného obstarávania znížiť finálna cena zákazky oproti jej predpokladanej hodnote. Vo všeobecnosti platí, že čím je lepšie nastavený tender, tým sa do neho prihlasuje viac dodávateľov, ktorí medzi sebou súťažia a tým sa dosiahne aj najnižšia cena zákazky. Naopak, zlého tendra sa zúčastní minimum uchádzačov a úspora je minimálna. Priemerná úspora v rokoch 2020 a 2021 osciluje okolo 10%, čo je pomerne pekné číslo v porovnaní s ostatnými obstarávateľmi.

Od koho LESY SR nakupujú najviac?

 

Najväčším dodávateľom LESY SR je spoločnosť FORESTRA, s.r.o., ktorá v rokoch 2014 až 2020 vysúťažila od LESOV SR zákazky za 69,7 mil. EUR. Zo závierok tejto firmy je zjavné, že takmer všetky jej výnosy sú od Lesov SR. Táto spoločnosť dodáva LESY SR služby týkajúce sa ťažby. Najväčšia zákazka, ktorú firma FORESTRA, s.r.o. vyhrala, bola z roku 2018 a týkala sa „Vybraných viac operačných technológií v lesnom hospodárstve“ – inými slovami vykonávaním ťažby dreva. V tejto zákazke „súťažila“ firma FORESTRA, s.r.o. sama a ponúkla 0% zľavu oproti predpokladanej hodnote zákazky 7.5 mil. EUR. 

Záver

 

Táto analýza sa venuje výsostne ekonomickým parametrom. Je jasné, že na LESY SR sa nedá pozerať iba cez čísla, pretože funkcií LESOV je oveľa viac. Chceli by sme mať istotu, že úroveň ťažby je nevyhnutná na financovanie nesporne vznešených funkcií LESY SR a peniaze, ktoré Lesy SR za predaj dreva utŕžia, sa neminú v čiernej diere nákupov, ktoré sú mimo kontroly verejnosti. V TRANSPAREX. vidieť detaily o všetkých nákupoch LESY SR a sú tam naozaj zujímavé veci. 

Mohlo by sa vám tiež páčiť...