Pochybenia v procese verejného obstarávania sú merateľným indikátorom úzko prepojeným s hodnotením spoľahlivosti verejného obstarávania T-index4.

Ak sa verejný obstarávateľ/obstarávateľ v procese verejného obstarávania dopustí závažného porušenia zákona o verejnom obstarávaní, ktoré by malo vplyv na proces verejného obstarávania, pričom takéto pochybenie v čase rozhodnutia nie je možné napraviť (napr. opravou rozhodnutí verejného obstarávateľa/obstarávateľa, využitím inštitútu vysvetľovania ponúk, alebo oznámením o zmene podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky a pod. všetkým záujemcom/uchádzačom), je povinný takýto proces verejného obstarávania zrušiť.

V takomto prípade možno kvantifikovať a vyhodnotiť všetky oznámenia o zrušení verejného obstarávania, ktorými verejní obstarávatelia/obstarávatelia informovali o zrušení zákazky podľa § 57 ods. 1 písm. d) ZVO na základe rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie.

Hodnotený je celkový podiel zákaziek zrušených na základe rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie voči všetkým realizovaným procesom verejného obstarávania.

100 bodov za každú zákazku získa verejný obstarávateľ/obstarávateľ v prípade ak žiadna zo zrušených zákaziek nebola zrušená úradom alebo nemal žiadnu zrušenú zákazku

 

Vzorec výpočtu

T-index5 = Ø(100-(∑Pzu/∑PZ* 100))

Pzu – počet zrušených zákaziek na základe rozhodnutia ÚVO

Pz – počet zrušených zákaziek