Hodnotenie reputačného rizika verejných obstarávateľov/obstarávateľov spočíva vo vyhodnotení správania sa verejného obstarávateľa/obstarávateľa pri vyhodnocovaní ponúk. Hodnotený je podiel vylúčených uchádzačov voči celkovému počtu predložených ponúk vo verejnom obstarávaní.

V súlade so ZVO má verejný obstarávateľ/obstarávateľ právo určiť podmienky účasti a požiadavky na obsah ponuky. Ak sú tieto podmienky účasti a požiadavky určené mimoriadne zložitým alebo nezrozumiteľným spôsobom, dochádza pri vyhodnocovaní ponúk k nadmernému vylučovaniu uchádzačov.

Verejní obstarávatelia/obstarávatelia, ktorí využívajú inštitút vylúčenia v nadpriemernej forme, sú považovaní za rizikových z hľadiska samotných účastníkov verejného obstarávania. Takéto konanie verejného obstarávateľa/obstarávateľa má vplyv na ďalšie ním realizované procesy verejného obstarávania, v ktorých sa znižuje priemerný počet doručovaných ponúk.

Reputačné riziko verejných obstarávateľov/obstarávateľov možno objektívne vyhodnotiť len pri nadlimitných a podlimitných zákazkách vyhlásených vo Vestníku verejného obstarávania.

Pri zákazkách realizovaných v EKS nebolo v predchádzajúcich obdobiach možné uchádzača, ktorý predložil ponuku, z procesu verejného obstarávania vylúčiť. Z tohto dôvodu nie je možné do výpočtu hodnotenia reputačného rizika verejných obstarávateľov/obstarávateľov takéto druhy zákaziek zaradiť.

Z hľadiska existencie relevantných dát nie je možné vyhodnocovať ani zákazky s nízkou hodnotou.

Identifikácia objektívnej množiny dát, na základe ktorých možno určiť hodnotenie kvality verejných obstarávateľov/obstarávateľov so zachovaním princípu nediskriminácie, je nevyhnutným základom dôveryhodnosti navrhnutého riešenia.

Vzorec výpočtu:

X = počet predložených ponúk

Y = počet vylúčených ponúk

Z = 100 – ( y/(x – 1) * 100)

Pri zápise vzorca výpočtu bolo potrebné uvažovať s tým, že jedna ponuka bude vždy navyše, pretože jedna ponuka musí vždy vyhrať. Príklad: ak sú v  súťaži predložené 3 ponuky a verejný obstarávateľ/obstarávateľ 2 ponuky vylúči, vylúči tým pádom 100% konkurenčných ponúk – jedna ponuka ostáva víťazná. V inom prípade, ak je v súťaži predložených päť ponúk, z ktorých verejný obstarávateľ/obstarávateľ dve ponuky vylúči, vylúči teda polovičný počet konkurenčných ponúk voči víťaznej ponuke.