Verejný obstarávateľ/obstarávateľ môže využitím objektívnych kritérií, ktoré definuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“), obmedziť okruh potenciálnych uchádzačov v prípravnej fáze verejného obstarávania. Výberom správneho postupu zadávania zákazky alebo určením podmienok účasti, ako aj požiadaviek na predmet zákazky, a opisom predmetu zákazky, návrhu zmluvných podmienok, alebo iných podmienok plnenia vrátane, je definovaná úroveň hospodárskej súťaže.

Počet zúčastnených uchádzačov je priamo závislý od úrovne otvorenej súťaže. Sekundárnym, no nemenej dôležitým faktorom je aj spôsob určenia predpokladanej hodnoty zákazky a dodržanie § 6 ods. 1 ZVO, podľa ktorého: „Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na uverejnenie; ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky.“

V prípade nesprávneho určenia predpokladanej hodnoty zákazky vzniká riziko nižšieho počtu predložených ponúk. Ak záujemca pri príprave ponuky zistí, že výška cenovej ponuky presahuje predpokladanú hodnotu zákazky, znižuje sa tendencia jeho účasti vo verejnom obstarávaní v pozícii uchádzača.

Počet predložených ponúk je priamo úmerný aj rozsahu a zložitosti určených podmienok účasti. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ by mal definovať tieto podmienky tak, aby získal čo najkvalitnejšieho dodávateľa, ale zároveň, aby neodradil potenciálne hospodárske subjekty od účasti v súťaži. Častým dôvodom zníženého počtu predložených ponúk je definovanie podmienok účasti ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti kombináciou veľkého množstva rôznych podmienok. To má za následok zvýšenú administratívnu náročnosť na prípravu ponúk zo strany uchádzačov a priamy vplyv na ich vôľu zúčastniť sa takejto súťaže.

Najmä pri stavebných prácach sa vyskytujú prípady, keď verejní obstarávatelia požadujú od uchádzačov predloženie veľkého množstva rôznych typov dokumentov, ako napríklad rôzne harmonogramy prác, nasadenie pracovníkov alebo nasadenie strojov, prípadne aj katalógové listy k veľkému množstvu stavebných materiálov. Príprava takejto ponuky priamo odrádza hospodárske subjekty od účasti v takejto zákazke z dôvodu často vznikajúcich podozrení z nekalých praktík verejných obstarávateľov/obstarávateľov, ktoré sú realizované za účelom úspechu vopred vybraného dodávateľa v takejto zákazke.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že počet doručených ponúk priamo definuje úroveň otvorenej hospodárskej súťaže. Z tohto dôvodu je jej hodnotenie základom pre vytvorenie obrazu o transparentnosti a nediskriminácie vo verejnom obstarávaní zo strany verejných obstarávateľov/obstarávateľov.

Vzhľadom na odlišné konkurenčné prostredie treba hodnotiť počet predložených ponúk rozdielnym pomerom pre nasledujúce typy súťaží:

  1. nadlimitná zákazka,
  2. podlimitná zákazka,
  3. zákazka pre bežne dostupné tovary a služby,
  4. zákazka s nízkou hodnotou.

Jednotlivé typy sa vyznačujú nasledovnými charakteristikami:

  1. Nadlimitná zákazka – zákazka väčšieho finančného objemu má výšené nároky na finančnú stabilitu uchádzačov, technické a personálne zabezpečenie dodávateľa. Z tohto dôvodu sa nadlimitných zákaziek zúčastňuje zväčša menší počet uchádzačov (najmä stredné a veľké firmy) ako v ostatných typoch súťaží. Nižší priemerný počet ponúk oproti ostatným typom zákaziek nie je preto dôkazom o obmedzení hospodárskej súťaže a pre zvýšenie objektivity hodnotenia je priemerný počet uchádzačov pri nadlimitných zákazkách hodnotený samostatne.
  2. Podlimitná zákazka – predstavuje zákazku vhodnú pre väčší počet potenciálnych dodávateľov (aj živnostníci, malé a stredné firmy) oproti nadlimitným zákazkám. Zákazku dokážu plniť aj firmy s rôznou úrovňou finančného, technického alebo personálneho zabezpečenia. Priemerný počet uchádzačov v podlimitných zákazkách je hodnotený samostatne.
  3. Zákazka pre bežne dostupné tovary a služby realizovaná prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému (ďalej aj „EKS“) je najdostupnejším typom zákazky. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ nemôžu obmedziť účasť hospodárskych subjektov stanovením podmienok účasti alebo inými vylučujúcimi podmienkami. Notifikácie o vyhlásenom procese verejného obstarávania sú zasielané všetkým registrovaným hospodárskym subjektom podľa kritérií CPV kódov. Hospodárske subjekty pri registrácii do EKS zadávajú zoznam CPV kódov vo sfére ich záujmu, systém však zároveň notifikuje hospodárske subjekty aj podľa škály CPV kódov súťaží, v ktorých tieto subjekty predložili ponuku. Keďže priemer predložených ponúk v zákazkách realizovaných v EKS je oproti iným typom zákaziek najvyšší, priemerná hodnota počtu ponúk v EKS predstavuje referenčnú hodnotu.
  4. Zákazka s nízkou hodnotou (ďalej aj „ZsNH“) predstavuje špecifický druh zadávania zákazky. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ v sledovanom období nemal zákonnú povinnosť zverejňovať výzvy na predkladanie ponúk na verejne dostupnom mieste alebo osloviť viac hospodárskych subjektov s návrhom na účasť vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ má právo, pri dodržaní princípov hospodárnosti, transparentnosti a nediskriminácie vyzvať na predloženie ponuky len jedného vybraného dodávateľa a uzatvoriť s ním zmluvný vzťah. Bez povinnosti zverejňovania výzvy na predkladanie ponúk na verejne dostupnom mieste, napríklad vo Vestníku verejného obstarávania, verejní obstarávatelia/obstarávatelia túto možnosť využívajú vo veľkej miere.

Nakoľko sa každý z uvedených postupov zadávania zákaziek vyznačuje svojimi špecifikáciami, ktorých výsledkom je rozdielny priemer predložených ponúk, v rámci navrhnutého hodnotenia boli vypočítané priemerné počty predložených ponúk pre každý postup samostatne. V tomto kontexte boli určené priemerné počty predložených ponúk s následným určením maximálneho priemerného počtu predložených ponúk, ktorý bol hodnotený. V prípade ak verejný obstarávateľ /obstarávateľ v realizovanej a hodnotenej zákazke získal vyšší než maximálny hodnotený priemerný počet ponúk, bola mu udelená známka 100.

V prípade zákaziek s hodnotou priemeru ponúk väčšou než hodnota „Počet predložených ponúk so 100% hodnotením“ boli zákazky hodnotené známkou 100.

Pre výpočet priemerného počtu predložených ponúk boli hodnotené len riadne ukončené zákazky.

Pomerné váhové kritériá boli udelené v rámci hodnoteného rozsahu medzi minimálnym počtom úspešných ponúk (vždy 1 ponuka) a počtom predložených ponúk.

T-index1 = Ø(ØPn+ØPp+ØPe+ØPz)

ØPn/ØPp/ØPe/ØPz = ((ØDp-MIN)/(MAX-MIN))*100

Pn – priemer ponúk – nadlimitné zákazky

Pp –priemer ponúk – podlimitné zákazky

Pe –priemer ponúk – EKS

Pz –priemer ponúk – ZsNH

Dp – doručená ponuka

MIN – Počet predložených ponúk s 0 % hodnotením

MAX – Počet predložených ponúk so 100 % hodnotením