Analýzy

Matúš Džuppa: TOP Zodpovedným obstarávateľom 2022 je Kancelária Ústavného súdu SR, vo verejnom obstarávaní však máme stále čo zlepšovať

V TRANSPAREX. sme tento rok znova zverejnili rebríček Zodpovedný obstarávateľ, v ktorom sme hodnotili verejných obstarávateľov za rok 2022. Víťazom rebríčka sa za uplynulý rok stala Kancelária Ústavného súdu SR. V rámci hodnotenia zodpovedných obstarávateľov sme zaznamenali nárast konkurencie, čo je pozitívny dôsledok zmeny zákona o verejnom obstarávaní. Matúš Džuppa, odborník na verejné obstarávanie, však upozorňuje aj na to, že stále existuje veľký počet zákaziek, o ktorých podnikatelia nevedia a tak sa ich ani nemôžu zúčastniť.

 

Kto sa stal suverénne najlepším verejným obstarávateľom za rok 2022?

Spomedzi všetkých hodnotených subjektov dosiahla najlepšie výsledky Kancelária Ústavného súdu SR. V prvej päťke je aj Slovenská inovačná a energetická agentúra, Ústav na výkon trestu a odňatia slobody v Košiciach, obec Široké a Horská záchranná služba. V oblasti verejného obstarávania si minulý rok dobre viedli aj Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja SR či Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Pozitívne hodnotím fakt, že na popredných miestach v rebríčku Zodpovedný obstarávateľ 2022 sa umiestnili najmä orgány štátnej správy ako ministerstvá a štátne organizácie. Znamená to, že inštitúcie začínajú dbať čoraz viac o podporu hospodárskej súťaže. Ich verejných obstarávaní sa zúčastňuje veľa firiem a to je dôležité. Konkurencia v súťaži aktívne prispieva k tomu, aby subjekty získali kvalitnú ponuku pri zachovaní prijateľnej ceny.

 

Koľko subjektov ste hodnotili v rebríčku Zodpovedný obstarávateľ za rok 2022?

Celkový počet registrovaných verejných obstarávateľov na Slovensku predstavuje 11 819. Z tohto celkového počtu  je  4 440 tých, ktorí v roku 2022 realizovali aspoň jedno verejné obstarávanie. Do finálneho hodnotenia sme zaradili iba tých verejných obstarávateľov, ktorí počas uplynulého roka uzatvorili aspoň 10 tendrov. Hodnotenie Zodpovedný obstarávateľ udeľujeme teda subjektom, ktoré zrealizovali dostatočný počet verejných súťaží.

 

 
Ako sa uplynulý rok darilo v realizovaní verejných súťaží samosprávam?

V celkovom hodnotení prevládali najmä obce, ktoré väčšinou realizujú jednoduchšie typy zákaziek. Pri tých zložitejších využívajú služby externých firiem. Mestá verejné obstarávanie zabezpečujú najmä vlastnými zamestnancami.

Pri zákazkách s nízkou hodnotou sme zaznamenali nárast konkurencie, čo je pozitívne. V určitých prípadoch musia byť takéto zákazky zverejnené a tak môžu ponuky predkladať rôzni podnikatelia. Chcel by som však upozorniť aj na fakt, že stále existuje veľký počet zákaziek, o ktorých podnikatelia nevedia a tak sa ich ani nemôžu zúčastniť.

Verím, že pripravované zmeny zákona o verejnom obstarávaní prinesú viac transparentnosti do verejného obstarávania, čo umožní nielen lepšiu verejnú kontrolu, ale najmä zvýšenie hospodárnosti pri investovaní verejných zdrojov. Zároveň považujem za veľmi dôležitú profesionalizáciu vo verejnom obstarávaní, ktorej cieľom je, aby zákazky realizovali iba špičkoví odborníci.

 

Podľa akej metodiky postupujete pri vyhodnocovaní zodpovedných obstarávateľov?

Naše hodnotenie je na jednej strane veľmi komplexné, ale na druhej zahŕňa iba verejne dostupné dáta, ktoré môžeme spracovať. Výsledné hodnotenie je priemerom 8 rôznych ukazovateľov. Tie sú však zložené až zo 43 čiastkových hodnotení. Výpočet je teda veľmi komplexný. Zaujíma nás dĺžka realizovanej zákazky, dosahované úspory, počet konkurentov, ale aj iné rizikové udalosti ako sú spoľahlivosť verejného obstarávateľa z pohľadu počtu zrušených zákaziek, rizikovosti dodávateľov z hľadiska dĺžky ich existencie pred vyhlásením súťaže alebo ich koncentrácie.

V TRANSPAREX. hodnotíme zákazky na základe dát, ktoré sú verejne dostupné a zároveň hodnotíme iba tie zákazky, pri ktorých máme kompletné dáta. Môže sa teda stať, že do nášho finálneho hodnotenia nepostúpili verejní obstarávatelia, ktorí síce realizovali vyšší počet súťaží než 10, avšak k nim chýbajú kompletné dáta alebo sú dáta chybné.

V našom rebríčku nehodnotíme, čo subjekt obstarával a ani nerobíme hĺbkový audit jednotlivých verejných obstarávateľov. Ten dokážeme vypracovať len individuálne. Pri tisíckach  verejných  obstarávateľov tiež nie je možné preverovať, či došlo k manipulácii v niektorých verejných obstarávaniach, aj keď niektoré rizikové indikátory sú súčasťou nášho hodnotenia. Ak by sa takéto porušenie u niektorých verejných obstarávateľov preukázalo, hodnotenie Zodpovedný obstarávateľ subjektu odoberieme. 

 


Pribudli tento rok v rebríčku nové subjekty alebo oblasti, ktoré ste uplynulý rok nehodnotili?

Hodnotené subjekty sme aj tento rok zaradili do kategórií podľa ich hlavného zamerania. V našom rebríčku si možno samostatne pozrieť štátne inštitúcie, nemocnice a zdravotnícke zariadenia či školy a oproti minulému roku nám pribudli aj kultúrne inštitúcie a zariadenia sociálnej starostlivosti.


Na aké nové zistenia ste v rámci hodnotenia tento rok prišli?

Novela zákona o verejnom obstarávaní priniesla viditeľné zmeny. Pri zákazkách s nízkou hodnotou, ktoré mali v minulosti najnižšiu konkurenciu, sa výrazne zvýšil počet predkladaných ponúk. Na druhej strane sa však niektoré legislatívne zmeny premietli aj do predĺženia doby realizácie verejného obstarávania a výrazne prispeli k ich zníženiu transparentnosti.

 

Matúš Džuppa, hlavný analytik portálu TRANSPAREX


Kým v roku 2021 verejní obstarávatelia zverejnili informácie až o 160-tisíc verejných zákazkách, v roku 2022 bol ich počet o polovicu menej. Je to dôsledok zmeny zákona, čím sa znížila aj informovanosť o uzatvorených zákazkách.

 

Koľko subjektov získalo nadpriemerné hodnotenie A+?

Nadpriemerné hodnotenie A+ získalo 236 verejných obstarávateľov. Čo nás teší je, že oproti minulému roku sa znížil počet verejných obstarávateľov s podpriemerným hodnotením.

Hodnotením Zodpovedný obstarávateľ chceme predovšetkým vyjadriť uznanie tým, ktorí sa snažia a dosahujú nadpriemerné výsledky. Verejní obstarávatelia s nižším hodnotením tak získavajú dôležitú spätnú väzbu. Vďaka nej môžu klásť väčší dôraz na vzdelávanie svojich zamestnancov alebo využiť externých konzultantov.

Výsledné hodnotenie môže každému pomôcť zamyslieť sa nad svojimi silnými a slabými stránkami v procese verejného obstarávania. Popri práci analytika sa venujem aj vzdelávaniu v oblasti verejného obstarávania a vnímam veľký záujem o zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov aj vo verejnej a štátnej správe. Verím, že v budúcnosti budeme môcť sledovať nárast počtu najlepšie hodnotených obstarávateľov.


 
Čím by ste chceli inšpirovať inštitúcie, aby robili verejné obstarávanie lepšie?

Je dôležité, aby sme si uvedomili, že verejný obstarávateľ nenakupuje z vlastných peňazí, ale z peňazí nás všetkých. Pri verejnom obstarávaní preto treba myslieť najmä na to, či sú verejné peniaze investované efektívne a transparentne. Vie sa k verejnej zákazke dostať aj bežný podnikateľ alebo iba spriaznená firma danej inštitúcie? Čím je zákazka transparentnejšia, tým viac bodov pri našom hodnotení získava.

 
Bude podľa vás jednoduché obstarávať aj v súčasných politických podmienkach?

V predvolebnej kampani sme počuli veľa o tom, že verejné obstarávanie je potrebné zjednodušiť. Negatívne dôsledky predchádzajúcej zmeny zákona o verejnom obstarávaní túto myšlienku podporujú. Je veľa možností, ako sa to dá urobiť. Verím, že nová vláda bude k zmenám pristupovať zodpovedne a jej možné návrhy prejdú verejnou diskusiou, ktorej sa ako odborník na verejné obstarávanie rád zúčastním.

Zmena súčasných pravidiel by automaticky neznamenala, že verejné obstarávanie bude ohrozené. Zatiaľ žiadne konkrétne návrhy na zmenu zákona o verejnom obstarávaní nie sú, aj preto by som počkal s prípadnými obavami. Osobne podporujem myšlienku profesionalizácie, ktorá je základom pre kontinuálne vzdelávanie špecialistov vo verejnom obstarávaní.

 

Ako sme na tom na Slovensku s kvalitou verejných obstarávaní? Zlepšuje sa naša úroveň alebo zhoršuje?

Za posledných 10 rokov sme sa naozaj výrazne posunuli vpred. Informatizácia priniesla obrovské časové i finančné úspory. Zvýšila sa transparentnosť a dodávatelia sa k zákazkám dostávajú jednoduchšie. Pozornosť by sme teraz mali zamerať najmä na malých a stredných podnikateľov a snažiť sa presvedčiť čo najväčší počet firiem a živnostníkov, aby sa zúčastňovali verejných súťaží. S tým súvisí aj znižovanie byrokracie a zjednodušovanie podmienok vo verejnom obstarávaní.

Ak budeme navrhovať zmeny zákona o verejnom obstarávaní, mali by byť najmä v prospech podnikateľského prostredia a zo strany verejných obstarávateľov by sme mali požadovať čo najväčšiu úroveň profesionality, ktorej ich vedieme prostredníctvom TRANSPAREX. a Školy obstarávania.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...