TRANSPAREX

Dôvody odvolávania ministerky Kolíkovej – Elektronika, a.s..

Posledné dni v spoločnosti rezonuje téma okolo podozrivého obchodovania firmy ELEKTRONIKA, a.s., ktorá získala zákazky s RTVS a s Divadlom Nová scéna a ktorú opoziční poslanci spájajú s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou. Prostredníctvom tohto blogu vám chceme ukázať, ako sa dá v systéme TRANSPAREX. cez komplexné dostupné dáta  urobiť analytický a transparentný prehľad o financiách a správaní akejkoľvek firmy na Slovensku. Tento raz sme sa teda podrobne pozreli na spoločnosť ELEKTRONIKA, a.s., aby sme zistili ako jej biznis skutočne vyzerá.

Firma ELEKTRONIKA, a.s. zamestnáva poslednú dobu niektorých politikov i médiá, keďže ide o firmu brata ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Podrobnejšie detaily, prečo by malo byť obchodovanie firmy neštandardné alebo pochybné, zatiaľ z médií nie sú známe. Preto sme sa na ňu pozreli v rámci nášho dátového systému TRANSPAREX., ktorý komukoľvek môže poslúžiť ako unikátny analytický nástroj.  

 

Vývoj zisku a tržieb firmy ELEKTRONIKA, a.s. za posledné roky:

Z grafov ekonomických ukazovateľov je zjavné, že firme ELEKTRONIKA, a.s. sa najviac darilo v roku 2016. Tržby boli v danom roku 2016 výrazne vyššie ako v rokoch predtým a potom. Z účtovnej závierky firmy ani z iných verejne dostupných zdrojov nie je zrejmé, prečo došlo k takému nárastu tržieb. Pozreli sme sa preto v našom systéme na obchodovanie ELEKTRONIKY, a.s. so štátom. 

Výška objemov predstavuje informáciu o tom, koľko štátnych zákaziek firma vyhrala v danom roku. Z grafu vidíme, že firme sa veľmi darilo získavať štátne zákazky v roku 2017 a následne v roku 2020.

V roku 2017 spoločnosť vyhrala 2 veľké zákazky p „Televízna technológia s montážou pre prenosový voz PV BA 2T“ a „Televízny prenosový voz – náves s kompletným technickým vybavením (okrem TV technológie)“ pre RTVS za 910tis. EUR resp. 703tis. EUR a v roku 2020 zákazku „Trojka – Vysielacie pracoviská VPC pre potreby odbavovania TV programovej služby Trojky“ s RTVS za 640tis. EUR.  Podrobnejšie detaily ako aj informácie, akých tendrov sa ELEKTRONIKA, a.s. zúčastnila, nájdete na www.transparex.sk

Treba podotknúť, že tento graf je pripravený na báze dátumu, kedy je zákazka vyhraná a nie fakturovaná, fakturácia môže nastať v nasledujúcich rokoch.

 

Z vývoja objemu vyhraných zákaziek a tržieb je zjavné, že ELEKTRONIKA, a.s. nie je firma, pre ktorú by boli štátne zákazky dominantným zdrojom príjmov. Zo systému TRANSPAREX. vyplýva, že relatívne vysoký objem jej zákaziek v roku 2017 ovplyvnil predovšetkým úspešný rok 2017 s tržbami na úrovni 3mil. EUR. Na rekordný rok 2016 však z pohľadu tržieb spoločnosti vplyv nemal. 

Pri úsporách nás zaujímalo, o koľko sa dokázala v rámci procesu verejného obstarávania znížiť finálna cena zákazky oproti jej predpokladanej hodnote. Vo všeobecnosti platí, že čím je lepšie nastavený tender, tým sa do neho prihlasuje viac dodávateľov, ktorí medzi sebou súťažia a tým sa dosiahne aj najnižšia cena zákazky. Naopak, zlého tendra sa zúčastní minimum uchádzačov a úspora je minimálna. Graf vývoja úspor firmy ELEKTRONIKA,a.s. predstavuje vývoj úspor na tendroch, ktorých sa zúčastnila. Ako možno vyčítať z grafu, úspory sa každý rok pohybujú na  hodnote okolo 5%.

Rok 2018 v ekonomike firmy výrazne ovplyvnili dve zákazky – obe na „Vybavenie a modernizácia štúdia rádia rusyn FM“, v rámci  ktorej ELEKTRONIKA, a.s. ponúkla výrazne vyššiu cenu ako bola očakávaná hodnota zákazky, no napokon ich ani nezískala.

 

Pre pochopenie toho, či sú zľavy, ktoré firma poskytla vysoké alebo nízke, slúži porovnanie na priemerné zľavy poskytnuté v danom segmente. 

Nasledujúce grafy ukazujú priemerné úspory v segmentoch Časti zvukových zariadení a videozariadení a Inštalácia rozhlasových, televíznych, zvukových a videozariadení, teda segmentoch, v ktorých ELEKTRONIKA,a.s. pôsobí

Z grafov je viditeľné, že firma ELEKTRONIKA, a.s. poskytuje výrazne vyššie zľavy ako sa pohybuje priemer v danom segmente. 

Záver

Analýza finančných ukazovateľov a údajov z verejného obstarávania firmy ELEKTRONIKA,a.s. nepreukázala neštandardnú závislosť firmy na obchodovaní so štátom ani to, že by zákazky, ktorých sa firma zúčastnila boli neštandardne ziskové. V našich ďalších blogoch sa budeme venovať iným firmám, kde výsledky budú zaujímavejšie. 

Mohlo by sa vám tiež páčiť...